Regidora:

Igualtat

Segons indica l’article 46.1 de la Llei Orgànica 3/2017, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, un Pla d’Igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, que cerca aconseguir  la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe. Els plans d’igualtat fixaran els objectius concrets que s’han d’aconseguir, les estratègies i pràctiques que s’hauran adoptar per a la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

Cal destacar que, per poder desenvolupar el Pla d’Igualtat, es imprescindible la creació de un Comissió d’Igualtat que serà l’òrgan de treball encarregat de la elaboració, implementació, seguiment i avaluació.