L’Organització Municipal

L’Ajuntament de Marratxí s’organitza segons el Reglament Orgànic Municipal (ROM) aprovat en febrer de 1986 està format pels regidors i regidores que s’encarreguen de les funcions deliberants d’ordenació, programació i control.

El constitueixen els òrgans de govern, que són:

El Plenari Municipal

L’alcalde o l’alcaldessa

La Junta de Govern

I per altra banda els organs de control:

Els regidors de l’oposició

La Junta de Govern

És un òrgan de govern de l’Ajuntament i el formen l’alcalde o alcaldessa com a presidents i els tinents/es d’alcalde i regidors/es que nomeni l’alcalde.

Les funcions són les que li atribueixi la normativa i les que l’alcalde o alcaldessa o altre òrgan o organisme municipal li delegui.

El batle o la batlessa

El batle o la batlessa és qui presideix la corporació municipal i n’exerceix la representació.

S’encarrega, entre altres funcions, de la direcció del Govern i l’Administració municipal, i de convocar i presidir les sessions del Ple de l’Ajuntament i de la Junta de Govern.

Alhora, és responsable del nomenament dels tinents i les tinentes d’alcaldia i els regidors i les regidores de l’equip de govern, així com de l’organització de l’Administració municipal executiva

Ple Municipal

És l’òrgan de màxima representació política de la ciutadania. El formen 21 regidors i regidores i el presideix l’alcalde o alcaldessa. És competència del Plenari, entre d’altres, l’aprovació del Programa d’actuació municipal i dels pressupostos municipals.

El Ple de l’Ajuntament es reuneix un cop al mes de forma ordinària, si bé, quan cal, ho fa de manera extraordinària. Funciona en règim de Plenari i en règim de comissions.

Les comissions informatives del Ple Municipal s’encarreguen de tractar temes específics. El Ple Municipal és qui les crea i estan formades per regidors i regidores de diferents partits polítics en proporció al pes de cada formació.

Els grups polítics municipals que, d’una mateixa llista electoral que hagin obtingut representació a l’Ajuntament.

Cada grup municipal està representat per un portaveu, que està facultat per actuar, en general, en nom del grup.