En aquest apartat es poden consultar les normes subsidiàries a Marratxí. Aquests documents tenen caràcter informatiu, i no normatiu. Per a qualsevol aclariment o document oficial, t’hauràs de dirigir a les oficines d’Urbanisme de l’Ajuntament de Marratxí.

Aquí pots consultar les Normes Subsidiàries, publicades al BOIB 154, 1999.

index

Plànol 1 Plànol 2 Plànol 3
Plànol 4 Plànol 5 Plànol 6
Plànol 7 Plànol 8 Plànol 9
Plànol 10 Plànol 11 Plànol 12
Plànol 13 Plànol 14 Plànol 15
Plànol 16 Plànol 17 Plànol 18

Descarrega’t els Plànols de les Normes Subsidiàries incloent el plànol general.

CIRCULAR ACLARATÒRIA DE LES NNSS: “La ubicació de les piscines i safareigs a la superfície no edificable del pati d’illeta situada més enllà de la profunditat edificable al tipus d’edificació segons alineació a vial haurà de respectar les mateixes distàncies previstes per als aljubs a l’article. 228.5 de les NNSS, que s’aplica per analogia, 3 metres als límits del solar.”

DOCUMENTS:

Interpretació Article 240
Normes Subsidiàries
Modificació del Planejament General de Xarxa de Clavegueram al Nucli de Marratxinet

Documentació

Aqui podeu trobar els models de sol·licitud per departament disponible en format PDF i rellenable.

ADVERTENCIA COMUNICACIONS PREVIES DURANT L’ESTAT D’ALARMA PEL COVID-19

D’acord amb la normativa vigent i el que s’indica als corresponents models, mentre no es procedeixi al pagament de les taxes precises i s’aporti tota la documentació requerida no es pot dur a terme l’inici de l’execució de les obres o actuacions interessades, amb interrupció del termini per al seu començament, de la qual cosa es donarà trasllat als inspectors urbanístics. L’autoliquidació per al pagament de les taxes serà remès per l’Ajuntament al correu electrònic que es faciliti per l’interessat a la comunicació prèvia presentada.
Així mateix, mentre estiguin en vigor, només es podran dur a terme les obres que compleixin les restriccions i condicions de seguretat sanitària adoptades durant l’estat d’alarma. L’ incompliment d’aquestes determinacions sanitàries provocarà la impossibilitat de començar les obres o la seva suspensió immediata, així com l’adopció de la resta de mesures de restabliment i sancionadores corresponents si n’és el cas.

Activitats

 • Comunicació prèvia d’obra vinculada a una activitat (Model A3 )
 • Comunicació prèvia amb tècnic vinculada a una activitat (Model A4 )
 • Declaració responsable d’inici d’una activitat permament innòcua (Model A5)
 • Declaració responsable activitat menor o major (només per activitats presentades abans del Decret Llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica….)(Model A6)
 • Declaració responsable d’inici d’una activitat permament major menor amb obres-instal·lacions (Model A6.1)
 • Declaració responsable d’inici de modificació d’una activitat permament major menor amb obres (Model A6.2)
 • Declaració responsable d’inici d’una activitat permament major menor sense obres ni instal·lacions (Model A6.3)
 • Declaració responsable activitat itinerant (Model A7)
 • Sol·licitud activitat no permanent innocua (Model A8)
 • Sol·licitud activitat no permanent menor-major (Model A9)
 • Sol·licitud llicència obres subjectes a presentació de projecte tècnic vinculada a una activitat (Model A10)
 • Sol·licitud certificat usos (Model A13)
 • Ocupació via pública (Model A14)
 • Ocupació via pública – renovació (Model A15)
 • Comunicació transmissió activitat ct (Model A16)
 • Declaració responsable transmissio activitat (Model A17)
 • Declaració responsable d’obres DL 8/2020 vinculada a una activitat (Model A18)

Documentació del tècnic per Activitats

Planejament

Obra

FINAL DE OBRA COVID 19

Degut a la gradual tornada a l’activitat habitual i l’entrada a la fase 2 de la desescalada, es considera que ja no es donen les mateixes codicions que varen motivar l’excepcional mesura de no dur a terme una inspecció presencial per a la concessió de les llicències de primera ocupació.
Per tant, i amb efectes des de la declaració formal de l’entrada a la fase 2 (25 de maig), s’acorda que es tornin a dur a terme les inspeccions per a la concessió de la llicència de primera ocupació per part dels Serveis Tècnics Municipals. Aquesta visita es farà observant totes les mesures de precaució segons el disposat per les autoritats sanitàries. Es continuarà sol•licitant el document de conformitat amb la tramitació de l’expedient mentre no s’aixequi la suspensió general de procediments.

Infraccions

Cadastre

Numeració via pública

Inspecció i Avaluació d’Edificis