PAGAMENT TRIBUTS EN TERMINI VOLUNTARI 2019

CONCEPTES

-Impost sobre bens inmobles

-Impost sobre activitats econòmiques

-Imposts sobre vehicles de tracció mecànica

-Taxes municipals (receollida i tractament de fems, entrada de vehicles, clavagueram, cementiri municipal)

TERMINI VOLUNTARI DE PAGAMENT

Del 16 de setembre al 2 de desembre de 2019

(ambdós inclosos)

El dia 16 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament dels següents tributs de cobrament periòdic de l’Ajuntament de Marratxí corresponents a l’exercici 2019: l’impost sobre béns immobles; l’impost sobre activitats econòmiques; l’impost sobre vehicles de tracció mecànica; la taxa per la utilització privativa o aprofitament del domini públic per a entrades de vehicles a través de les voravies i reserves de la via pública per a aparcament i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe; la taxa per la prestació del servei de clavegueram; la taxa per la recollida, el transport, la transferència i l’eliminació de residus urbans o municipals; la taxa de cementiri municipal, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris. El termini de pagament finalitza el 2 de desembre de 2019.

Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos de demora i de les costes que es produeixin.

Formes d’obtenció de l’avís de pagament:

Es recorda que l’ATIB no remet avisos de pagament en paper. La forma general per obtenir i/o pagar els rebuts és en aquest Portal web a través del Carter Virtual d’Avisos (+ info: Carter Virtual d’Avisos).

En cas de no utlitzar el Carter Viertual d’Avisos, podeu obternir-los de les formes següents:

— Per Internet (en aquest Portal):

— De forma presencial: a l’oficina de l’ATIB situada al carrer de Gabriel Fuster, 3, baixos B, 07141 Marratxí, o a qualsevol oficina de recaptació de l’ATIB (consultar oficines de recaptació), en horari de dilluns a dijous laborables de 8.15 a 13.45 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres laborables, de 8.15 a 14.45 hores. Es recomana que sol·liciteu CITA PRÈVIA, que podeu fer per Internet (pitjau aquí) o telefonant al 971 678 404.

– Els dies 17 i 18 de setembre, ambdós inclosos, també es podrà obtenir l’avís de pagament o el document d’ingrés en l’Espai sociocultural, antic Convent de les Monges Agustines (Ca Ses Monges), carrer Germanes Agustines cantonada amb carrer Convent, del Pla de Na Tesa, en horari de 8.30 a 13.30 hores.

– Entre els dies 23 de setembre a 4 d’octubre, ambdós inclosos, també es podrà obtenir l’avís de pagament o el document d’ingrés en el carrer Magdalena Solivellas, s/n (“Escola vella”), de Sa Cabaneta, en horari de 8.30 a 13.30 hores, de dilluns a divendres laborables.


Formes de pagament:

— Per Internet, mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores en el pagament telemàtic o amb targeta de crèdit o de dèbit, amb independència de l’entitat que l’emeti. [Accediu al pagament telemàtic].

— A qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores següents: CaixaBank; Bankia; Banca March; BBVA; Banco Santander; Banco Popular; Targobank; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank.

— En el caixers automàtics de CaixaBank, Bankia i BBVA.

Rebuts domiciliats

Es recomana que domicilieu el pagament dels vostres rebuts (+ info: Domiciliació de pagament de tributs locals de cobrament periòdic per rebut).

Els rebuts el pagament dels quals estigui domiciliat en una entitat bancària, seran remesos a les respectives entitats perquè siguin carregats en els comptes dels contribuents a partir del 14 de novembre de 2019.

Un cop enviada la domiciliació a l’entitat bancària podeu saber la situació del rebut a Informació de les dades dels rebuts domiciliats.